Koło Łowieckie Ostoja
07:27
15:51

00:56
13:53

Akty prawne

NOWE Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ROZPORZĄDZENIE "w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz" ROZPORZĄDZENIE "W sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej" USTAWA "O broni i amunicji" USTAWA "Prawo łowieckie"

ROZPORZĄDZENIE "W sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej"

Dz.U.06.94.653
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
 
z dnia 16 maja 2006 r.
 
w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej
 
(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.)


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.


§ 2. 1. Uprawianie turystyki, sportu i połowu ryb w strefie nadgranicznej na wodach granicznych może odbywać się do granicy państwowej tylko w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem słońca, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
2. O zamiarze wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, osoba fizyczna, a w przypadku imprez zorganizowanych - jej organizator, powiadamia właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności lub imprezy.

3. Obowiązek powiadamiania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób wykonujących zawód przewoźnika zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich.


§ 3. 1. Zamiar wykonywania polowania w strefie nadgranicznej podlega zgłoszeniu do właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego organizujący polowanie lub myśliwy, który zamierza polować indywidualnie, nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem polowania.


§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawiania turystyki w strefie nadgranicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 416 oraz z 1992 r. Nr 58, poz. 294).


§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia._________________
1) 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 31 pazdziernika 2005 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U Nr 220, poz 1897).
 
 

Newsletter

wypisz z newslettera

Zaloguj się

Zapomniałem hasła »